Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro kupní smlouvy uzavřené od 10.05.2021

Tyto obchodní podmínky jsou smluvní a platí pro nákup v internetovém obchodě www.imobily.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatel internetových stránek www.imobily.eu je společnost imobily.eu-cz s.r.o. C 297806 vedená u Městského soudu v Praze. IČ:07008341.

Sídlo: imobily.eu-cz s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Prodávající imobily.eu-cz s.r.o. neprovozuje provozovnu (prodejnu). Jedná se pouze o eshop.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt (osoba) nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák. nikoliv spotřebitel, řídí se smluvní vztahy ustanoveními uvedenými v těchto obchodních podmínkách. Zboží dodáváme pouze na území ČR. Veškerá práva kupujícího vyplývající z kupní smlovy uplatňuje kupující výhradně u prodávajícího.

1. Vymezení pojmů

Kupní smlouva: definuje § 2079 obč. zákoníku. Prodávající se zavazuje předmět koupě odevzdat a po uhrazení celé kupní ceny umožní kupujícímu nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí celou kupní cenu při převzetí není-li dohodnuta platba předem. Kupní smlouvu mezi kupujícím a imobily.eu-cz s.r.o. lze uzavřít výhradně distančním způsobem, a to objednávkou na www.imobily.eu případně po telefonu.

Spotřebitelská smlouva: definuje § 1810 obč. zák. Smlouvu uzavírá spotřebitel s podnikatelem (spotřebitel s prodávajícím). Ve smyslu § 1822 obč. zák.: Smlouva je v momentě uzavření předána kupujícímu elektronicky formou automatického emailu v podobě potvrzení objednávky (není-li tato pouze rezervací), dále při plnění smlouvy (převzetí věci a uhrazení je tato smlouva dodána spotřebiteli ve fyzické-elektronické formě v podobě faktury-dokladu o koupi), a tímto jsou také předány v elektronické podobě kupujícímu obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel § 419 obč. zák. – je člověk, který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák., a je osobou , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (nákup zboží na IČ , DIČ , název společnosti kupujícího atd…). Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle těchto obchodních podmínek (tedy dohodou). Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců. Odstoupení od kupní smlouvy není možné, lhůta pro vyřízení reklamace není pevně stanovena. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace jdou k tíži kupujícího.

Uzavření kupní smlouvy – při objednání zboží za pomocí prostředků komunikace na dálku s požadavkem kupujícího na doručení přepravní společností - bezkontaktní způsob převzetí - vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Zrušení kupní smlouvy po plnění (uhrazení a převzetí zboží kupujícím) dohodou: Kupní smlouvu lze zrušit po dohodě obou zúčastněných stran. Kupující a prodávající se mohou písemně dohodnout na zrušení kupní smlouvy kdykoliv v průběhu jejího trvání. Podmínkou zrušení kupní smlouvy je vrácení zakoupeného zboží v nezměněném stavu oproti plnění kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se zrušením kupní smlouvy po dohodě hradí kupující. Veškeré finanční nároky prodávajícího budou řešeny zápočtem z uhrazené kupní ceny.

Záruční doba: Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba u použitého zboží označeného jako bazar / vráceno do 14 dnů / je 12 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedena prodloužená záruka u takového konkrétního zboží. Prodávající, společnost imobily.eu-cz s.r.o. ,nedisponuje a neprovozuje prodejnu či provozovnu. Jedná se pouze o eshop. Dopravu zboží zakoupeného na www.imobily.eu s dodáním do místa určení, které si kupující zvolil zajišťují společnosti (PPL a DHL).

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Je-li nějaká část těchto obchodních podmínek neplatná nezneplatňuje tato celé obchodní podmínky. Pouze vlastní neplatnou část. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.imobily.eu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.imobily.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Objednávka je možná řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.imobily.eu. Uskutečněním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami a je povinen se s nimi seznámit v plném rozsahu před uskutečněním objednávky. Kupující není oprávněn měnit povahu nabídky a požadovat jiné, než nabízené zboží za jiných než nabízených podmínek. Bude-li tak ze strany kupujícího učiněno je taková kupní smlouva neplatná. V případě uskutečnění objednávky řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.imobily.eu, bude o tomto kroku spotřebitel informován automatickým emailem, ve kterém mu bude sděleno i číslo jeho objednávky. Případné chyby v objednávce způsobené špatným vyplněním ze strany kupujícího lze opravit na žádost kupujícího do 6 hodín od odeslání objednávky. Kupující se zavazuje, že bude na zadaném kontaktním telefonním čísle a emailu v objednávce k zastižení a bude v případě poptřeby s prodávajícím komunikovat ohledně jeho objednávky a dodání objednaného zboží. Zažádat o opravu údajů v objednávce lze emailem, nebo telefonicky. Za správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce odpovídá kupující. V případě, že kupující bude nekontaktní (nelze se kupujícímu dovolat, nereaguje na emaily atd) vyhrazuje si prodávající právo kupujícímu objednané zboží nedodat (toto neplatí v případě platby provedené po dohodě předem). Zboží je po objednání dodáno kupujícímu bez zbytečného odkladu způsobem, který si kupující zvolil při objednání.

V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku a zajistit plnění potvrzené objednávky, nebo její části (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné, není možné dodat zboží za původní cenu např. z důvodu nestandardního výkyvu kurzu koruny vůči světovým měnám, je-li zboží vyprodané – skladové zásoby jsou omezené, atd.), je prodávající takovou objednávku oprávněn zrušit, nebo prodloužit termín dodání objednaného zboží, případně zaslat podobný typ zboží v podobné cenové kategorii o čemž kupujícího včas informuje. V případě zrušení objednávky bez zbytečného odkladu prodávající kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Jakmile je zboží expedováno (předáno přepravci k dodání), je o tomto kupující informován emailem. Kupující souhlasí se započetím plnění kupní smlouvy ze strany dodavatele ihned po jejím uzavření.

Provozovatel si vyhrazuje právo na opravu ceny zboží před odesláním zboží, zjistí-li, že bylo zboží nabízeno za chybnou cenu. V takovém případě musí zákazníka o správné ceně informovat a ten musí s úpravou ceny souhlasit. V opačném případě nedojde k uzavření kupní smlouvy a objednávka bude provozovatelem stornována.

Na produkt dodaný kupujícímu zdarma (dárek) se záruka nestanovuje žádná (dárek k výrobku jako je např. příslušenství, služby poskytované zdarma, softwarový produkt poskytovaný zdarma např. navigace, hry, aplikace atd…), tak jako na veškeré příslušenství dodávané k výrobku zdarma (sluchátka, nabíječky , USB- HDMI a jiné kabely, paměťové karty, obaly atd.) Povahu produktů dodávaných zdarma určuje prodávající (např. barva, velikost, typ, druh materiálu atd.) Prodávající si také vyhrazuje právo v případě skladové nedostupnosti nabízeného dárku (produktu dodávaného zdarma) nahradit takový produkt produktem jiným s podobnými užitnými vlastnostmi. Kupující (obdarovaný) má právo dárek odmítnout případně jej nepoužitý vrátit na vlastní náklady prodávajícímu (dárci).

Kupující spotřebitel - není oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy (neplnit) před jejím plněním (převzetí a uhrazení zboží).V případě požadavku kupujícího na zrušení kupní smlouvy před jejím plněním bude kupní smlouva stornována - zrušena pouze po dohodě s prodávajícím.

V případě důvodných pochybností o možnosti neplnění ze strany kupujícího si vyhrazuje prodávající právo na požadování úhrady za objednané zboží předem a zboží bude dodáno až po uhrazení celé kupní ceny včetně ceny za případnou dopravu. Např. při odmítnutí převzetí , či úhrady předchozí objednávky, nebo nejdenoznačné vyjádření se kupujícího k již uzavřené kupní smlouvě ze kterého bude patrno, že o objednané zboží nejeví zájem apod...

Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající předal zboží dopravci.

Objednané zboží je zpravidla expedováno do dvoch pracovních dní není-li zvlášť sjednán jiný (např. expresní) termín dodání. Kupující (není-li sjednán jiný způsob dodání a platby) se zavazuje zboží převzít bez zbytečného odkladu v den doručování zásilky se zakoupeným zbožím a uhradit cenu uvedenou v objednávce v momentě doručení dopravcem, či doručovatelem při převzetí věci.

4. Cena zboží

Uvedené ceny jsou konečné vč. DPH. Vztahuje-li se na zboží dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech tzv. recyklační poplatek - Poplatek za likvidaci historického elektroodpadu – PHE je tento poplatek také obsažen v uvedené ceně. Výše PHE: mobilní telefony a příslušenství = 1 Kč. Vztahuje-li se na výrobek poplatek na autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je taktéž již zahrnut v ceně.

5. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit zboží při převzetí není-li smluveno jinak. Objednané zboží je možné zaplatit pouze v hotovosti (není-li smluveno jinak) a to přesnou částkou (uvedeno v objednávce) při jeho převzetí (např. česká pošta, kurýr, atd.). Kupující obdrží doklad o koupi – fakturu s vyznačenými informacemi o prodávajícím a kupujícím (tento doklad nemusí být součástí dodávky zboží a může být dodán až po zaúčtování platby) , který kupní smlouvu s prodávajícím uzavřel, také informace o výrobku včetně jeho výrobního čísla, délce záruky a další informace a položky stanovené zákonem. Doklad o koupi – faktura je nedílnou součástí kupní smlouvy a tento doklad je důležité doložit při identifikaci výrobku a prokazování nabytí výrobku při uplatnění reklamace, a dalších práv z kupní smlouvy plynoucích. Nebude-li doklad o koupi - faktura přiložen přímo k dodanému zboží obdrží tento doklad kupující v el.podobě do 15 dní od uhrazení objednaného zboží. V případě absence dokladu o kopi - faktury v dodávce zboží upozorní na tuto skutečnost kupující prodávajícího do 3 dní od uhrazení zboží. Neučiní-li kupující tak, má se za to , že doklad o koupi - faktura byla součástí dodávky zboží již při převzetí a uhrazení věci.

Jedná-li se o platbu předem, tak úhrada v plné výši kupní ceny včetně dopravného dané objednávky bude provedena kupujícím do 5 pracovních dní na smluvený účet. V případě neuhrazení plné kupní ceny dle objednávky v daném termínu nebude zboží kupujícímu dodáno a objednávka bude stornována pro porušení podmínek kupní smlouvy ze strany kupujícího.

Uhrazení zboží je dobírkou:

Výška objednávky 0 - 9999.99,-Kč - k ceně produktu bude připočítáno 149,- Kč. Náklad na dodání zboží včetně DPH.

Výška objednávky 10 000,-Kč a více - k ceně produktu bude připočítáno 89,- Kč. Náklad na dodání zboží včetně DPH.

Uhrazení zboží je bankovním převodem:

Výška objednávky 0 - 9999.99,-Kč - k ceně produktu bude připočítáno 149,- Kč. Náklad na dodání zboží včetně DPH.

Výška objednávky 10 000,-Kč a více - k ceně produktu bude připočítáno 89,- Kč. Náklad na dodání zboží včetně DPH.

 

Při doplňkových službách, jako je například nalepení ochranného skla, lze uhradit danou částkou pouze předem - bankovním převodem.

 

6. Převzetí zboží

Zásilky jsou odesílány kurýrem společnosti DHL/PPL s doručením do 48 hodin od expedice, nikoliv od vytvoření objednávky. Nezapočitávají se do této lhuty dny volna, nepracovní dny a státem uznané svátky. Zásilky jsou expedovány z externího skladu, kterí se nachádza na Slovensku. Při expedici (předání zásilky kurýrovi k doručení) Vás emailem kontaktujeme. V den doručení Vás bude telefonicky kontaktovat kurýr k potvrzení místa a času předání zásilky.

Při převzetí zásilky se zakoupeným zbožím dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky a v případě jejího poškození či poškození obsahu zásilky kontaktovat prodejcu a vytvořit foto a zápis o poškození zásilky, nebo jejího obsahu. Tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Po převzetí zboží doporučujeme kupujícímu zkontrolovat, zda mu bylo dodáno zboží v souladu s objednávkou (druh zboží, správné fakturační údaje, IMEI (výrobní číslo) zařízení, barevné provedení a jiné podstatné náležitosti), zda mu bylo zboží dodáno v množství v souladu s objednávkou, zda je zboží nebo jeho obal nepoškozený. V případě, že byl kupujícímu dodáno zboží, které si neobjednal, kontaktujte naši infolinku, nebo e- mailovou podporu, aby sme situaci mohli urgentne vyřešit.

Kupující, který je spotřebitelem, má co nejdříve provést prohlídku zboží po dodání, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace, např. poškozeného zboží . Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd..), spraví o tomto stavu kupující prodávajícího ihned po odhalení. Doporučujeme písemnou formou např. emailem.

Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Pro kladné vyřízení takové reklamace je nutné doložit záznam o poškození výrobku při dopravě, potvrzené dopravcem.

Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného, anebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

Odpovědnost nahodilé zkázy (vzniku škody na zboží) přechází na kupujícího v momentě převzetí věci, nebo v momentě zapůjčení věci prodávajícím po celou dobu zapůjčení až do vrácení věci zpět prodávajícímu (např. po dobu odzkoušení věci kupujícím před jejím uhrazením, převzetím, nebo jen při odzkoušení bez následného uzavření kupní smlouvy atd.)

Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně užívání věci kontaktuje kupující prodávajícího před započetím užívání věci.

7. Původ zboží

Prodejce není povinen držet oficiální distribuci (českou produkci), zboží tak může pocházet ze zemí EU či mimo EU. Česká produkce zboží je vždy prodejcem označena u názvu zboží (CZ Distribuce), pokud toto označení u produktu není, jedná se o původ z EU či mimo EU. Rozdílem mezi takovýmto zbožím je reklamace. Zboží z dovozu, též označován jako "šedý dovoz" musí být reklamováno pouze u prodejce. Autorizovaný servis vě většině případu takovou reklamaci odmítne.

8. Reklamace a odstoupení od smlouvy

Správná adresa (adresa slouží pro příjem zásilek, nejedná se o provozovnu) pro vyřízení reklamace a odstoupení od smlouvy je:

Adresa skladu:

Maurice Ward & Co, s.r.o. /iMobily.eu-cz s.r.o./
CTPark Prague Airport
Rampa č. 320
Na Staré silnici 185
Kněževes 252 68
Czech Republic

Reklamační řád je řádnou součástí těchto obchodních podmínek. Pro snazší orientaci na stránce, je reklamační řád uveden zvlášť v části "Informace"- Reklamace a odstoupení od smlouvy.

9. Informace pro kupující, kteří nejsou spotřebitelé

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák., a je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti- (nákup zboží na IČ, DIČ, název společnosti kupujícího atd.). Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle těchto obchodních podmínek (tedy dohodou). Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců.

Při objednávce kupujícím, kteří není spotřebitelem je možná pouze platba předem- bankovním převodem z firemního účtu, nikoliv účtu soukromého. Při osobním zadáváním platby v bance, musí tento převod provést jednatel firmy.

Při objednávce kupujúcím, kteří není spotřebitelem není možná bezplatná doprava zboží. Cena přepravy je účtována v plné výši.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných vadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd..), spraví o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po fyzickém převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem. V případě poškození zásilky či poškození jejího obsahu vytvoří kupující foto a zápis o poškození zásilky, nebo jejího obsahu. Tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu ihned písemnou formou (např.emailem) bez zbytečného odkladu.

Kupujícímu, který není spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v co nejkratším možném termínu. Dle dohody není v tomto případě stanovena konkrétní lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace.

Kupující, který není spotřebitelem má při uplatnění záruky:

  • jdeli o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné a řádné odstranění vady.
  • jdeli o vadu neodstranitelnou odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující, který není spotřebitelem nemá nárok na proplacení nákladů spojených s uplatněním reklamace či jiných práv plynoucích z kupní smlouvy. Kupujíci, který není spotřebitelem nemůže bezdůvodně odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dle § 14 Zákon č. 434/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů je subjektem řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, Praha 2, 120 00. Webové stránky České obchodní inspekce – www.coi.cz. Formulář pro návrh zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu k dispozici na adrese: https://adr.coi.cz/cs

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí zejména těmito všeobecnými obchodními podmínkami, tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na webové stránce www.imobily.eu. Odesláním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s kupní cenou zboží a dodacími podmínkami, které akceptuje, dále, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a Reklamačním řádem platnými v době odeslání objednávky, jakož i informacemi poskytnutými prodávajícím po odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit / nebo doplnit reklamační řád a všeobecné obchodní podmínky. Změny a / nebo doplňky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění.

Histórie obchodních podmínek: