Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro kupní smlouvy uzavřené od 10.05.2021

Tyto obchodní podmínky jsou smluvní a platí pro nákup v internetovém obchodě www.imobily.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatel internetových stránek www.imobily.eu je společnost imobily.eu-cz s.r.o. C 297806 vedená u Městského soudu v Praze. IČ:07008341.

Sídlo: imobily.eu-cz s.r.o., Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1.

Prodávající imobily.eu-cz s.r.o. neprovozuje provozovnu (prodejnu). Jedná se pouze o eshop.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt (osoba) nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák. nikoliv spotřebitel, řídí se smluvní vztahy ustanoveními uvedenými v těchto obchodních podmínkách. Zboží dodáváme pouze na území ČR. Veškerá práva kupujícího vyplývající z kupní smlovy uplatňuje kupující výhradně u prodávajícího.

1. Vymezení pojmů

Kupní smlouva: definuje § 2079 obč. zákoníku. Prodávající se zavazuje předmět koupě odevzdat a po uhrazení celé kupní ceny umožní kupujícímu nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí celou kupní cenu při převzetí není-li dohodnuta platba předem. Kupní smlouvu mezi kupujícím a imobily.eu-cz s.r.o. lze uzavřít výhradně distančním způsobem, a to objednávkou na www.imobily.eu případně po telefonu.

Spotřebitelská smlouva: definuje § 1810 obč. zák. Smlouvu uzavírá spotřebitel s podnikatelem (spotřebitel s prodávajícím). Ve smyslu § 1822 obč. zák.: Smlouva je v momentě uzavření předána kupujícímu elektronicky formou automatického emailu v podobě potvrzení objednávky (není-li tato pouze rezervací), dále při plnění smlouvy (převzetí věci a uhrazení je tato smlouva dodána spotřebiteli ve fyzické-elektronické formě v podobě faktury-dokladu o koupi), a tímto jsou také předány v elektronické podobě kupujícímu obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel § 419 obč. zák. – je člověk, který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák., a je osobou , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (nákup zboží na IČ , DIČ , název společnosti kupujícího atd…). Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle těchto obchodních podmínek (tedy dohodou). Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců. Odstoupení od kupní smlouvy není možné, lhůta pro vyřízení reklamace není pevně stanovena. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace jdou k tíži kupujícího.

Uzavření kupní smlouvy – při objednání zboží za pomocí prostředků komunikace na dálku s požadavkem kupujícího na doručení přepravní společností - bezkontaktní způsob převzetí - vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Zrušení kupní smlouvy po plnění (uhrazení a převzetí zboží kupujícím) dohodou: Kupní smlouvu lze zrušit po dohodě obou zúčastněných stran. Kupující a prodávající se mohou písemně dohodnout na zrušení kupní smlouvy kdykoliv v průběhu jejího trvání. Podmínkou zrušení kupní smlouvy je vrácení zakoupeného zboží v nezměněném stavu oproti plnění kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se zrušením kupní smlouvy po dohodě hradí kupující. Veškeré finanční nároky prodávajícího budou řešeny zápočtem z uhrazené kupní ceny.

Záruční doba: Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba u použitého zboží označeného jako bazar / vráceno do 14 dnů / je 12 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedena prodloužená záruka u takového konkrétního zboží. Prodávající, společnost imobily.eu-cz s.r.o. ,nedisponuje a neprovozuje prodejnu či provozovnu. Jedná se pouze o eshop. Dopravu zboží zakoupeného na www.imobily.eu s dodáním do místa určení, které si kupující zvolil zajišťují společnosti (PPL a DHL).

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Je-li nějaká část těchto obchodních podmínek neplatná nezneplatňuje tato celé obchodní podmínky. Pouze vlastní neplatnou část. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.imobily.eu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.imobily.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Objednávka je možná řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.imobily.eu. Uskutečněním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami a je povinen se s nimi seznámit v plném rozsahu před uskutečněním objednávky. Kupující není oprávněn měnit povahu nabídky a požadovat jiné, než nabízené zboží za jiných než nabízených podmínek. Bude-li tak ze strany kupujícího učiněno je taková kupní smlouva neplatná. V případě uskutečnění objednávky řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.imobily.eu, bude o tomto kroku spotřebitel informován automatickým emailem, ve kterém mu bude sděleno i číslo jeho objednávky. Případné chyby v objednávce způsobené špatným vyplněním ze strany kupujícího lze opravit na žádost kupujícího do 6 hodín od odeslání objednávky. Kupující se zavazuje, že bude na zadaném kontaktním telefonním čísle a emailu v objednávce k zastižení a bude v případě poptřeby s prodávajícím komunikovat ohledně jeho objednávky a dodání objednaného zboží. Zažádat o opravu údajů v objednávce lze emailem, nebo telefonicky. Za správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce odpovídá kupující. V případě, že kupující bude nekontaktní (nelze se kupujícímu dovolat, nereaguje na emaily atd) vyhrazuje si prodávající právo kupujícímu objednané zboží nedodat (toto neplatí v případě platby provedené po dohodě předem). Zboží je po objednání dodáno kupujícímu bez zbytečného odkladu způsobem, který si kupující zvolil při objednání.

V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku a zajistit plnění potvrzené objednávky, nebo její části (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné, není možné dodat zboží za původní cenu např. z důvodu nestandardního výkyvu kurzu koruny vůči světovým měnám, je-li zboží vyprodané – skladové zásoby jsou omezené, atd.), je prodávající takovou objednávku oprávněn zrušit, nebo prodloužit termín dodání objednaného zboží, případně zaslat podobný typ zboží v podobné cenové kategorii o čemž kupujícího včas informuje. V případě zrušení objednávky bez zbytečného odkladu prodávající kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Jakmile je zboží expedováno (předáno přepravci k dodání), je o tomto kupující informován emailem. Kupující souhlasí se započetím plnění kupní smlouvy ze strany dodavatele ihned po jejím uzavření.

Kupující bere na vědomí, že v případě, kdy Kupující objedná zboží za cenu zveřejněnou omylem v důsledku vady interního informačního systému, prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a to i poté, co Kupující obdržel e-mail potvrzující jeho objednávku. Prodávající v takovém případě Kupujícího informuje o takové skutečnosti. Příklady, kdy může dojít k chybně zveřejněné ceně jsou zejména následující: cena zboží je na první pohled nesprávná (např. nezohledňuje nákupní cenu); u ceny zboží chybí nebo je navíc jedna či více číslic; sleva na zboží přesahuje více než 50%, aniž by zboží bylo součástí zvláštní marketingové kampaně či výprodejové akce označené speciálním symbolem.

Na produkt dodaný kupujícímu zdarma (dárek) se záruka nestanovuje žádná (dárek k výrobku jako je např. příslušenství, služby poskytované zdarma, softwarový produkt poskytovaný zdarma např. navigace, hry, aplikace atd…), tak jako na veškeré příslušenství dodávané k výrobku zdarma (sluchátka, nabíječky , USB- HDMI a jiné kabely, paměťové karty, obaly atd.) Povahu produktů dodávaných zdarma určuje prodávající (např. barva, velikost, typ, druh materiálu atd.) Prodávající si také vyhrazuje právo v případě skladové nedostupnosti nabízeného dárku (produktu dodávaného zdarma) nahradit takový produkt produktem jiným s podobnými užitnými vlastnostmi. Kupující (obdarovaný) má právo dárek odmítnout případně jej nepoužitý vrátit na vlastní náklady prodávajícímu (dárci).

Kupující spotřebitel - není oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy (neplnit) před jejím plněním (převzetí a uhrazení zboží).V případě požadavku kupujícího na zrušení kupní smlouvy před jejím plněním bude kupní smlouva stornována - zrušena pouze po dohodě s prodávajícím.

V případě důvodných pochybností o možnosti neplnění ze strany kupujícího si vyhrazuje prodávající právo na požadování úhrady za objednané zboží předem a zboží bude dodáno až po uhrazení celé kupní ceny včetně ceny za případnou dopravu. Např. při odmítnutí převzetí , či úhrady předchozí objednávky, nebo nejdenoznačné vyjádření se kupujícího k již uzavřené kupní smlouvě ze kterého bude patrno, že o objednané zboží nejeví zájem apod...

Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající předal zboží dopravci.

Objednané zboží je zpravidla expedováno do dvoch pracovních dní není-li zvlášť sjednán jiný (např. expresní) termín dodání. Kupující (není-li sjednán jiný způsob dodání a platby) se zavazuje zboží převzít bez zbytečného odkladu v den doručování zásilky se zakoupeným zbožím a uhradit cenu uvedenou v objednávce v momentě doručení dopravcem, či doručovatelem při převzetí věci.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

4. Cena zboží

Uvedené ceny jsou konečné vč. DPH. Vztahuje-li se na zboží dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech tzv. recyklační poplatek - Poplatek za likvidaci historického elektroodpadu – PHE je tento poplatek také obsažen v uvedené ceně. Výše PHE: mobilní telefony a příslušenství = 1 Kč. Vztahuje-li se na výrobek poplatek na autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je taktéž již zahrnut v ceně.

5. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit zboží při převzetí není-li smluveno jinak. Objednané zboží je možné zaplatit pouze v hotovosti (není-li smluveno jinak) a to přesnou částkou (uvedeno v objednávce) při jeho převzetí (např. česká pošta, kurýr, atd.). Kupující obdrží doklad o koupi – fakturu s vyznačenými informacemi o prodávajícím a kupujícím (tento doklad nemusí být součástí dodávky zboží a může být dodán až po zaúčtování platby) , který kupní smlouvu s prodávajícím uzavřel, také informace o výrobku včetně jeho výrobního čísla, délce záruky a další informace a položky stanovené zákonem. Doklad o koupi – faktura je nedílnou součástí kupní smlouvy a tento doklad je důležité doložit při identifikaci výrobku a prokazování nabytí výrobku při uplatnění reklamace, a dalších práv z kupní smlouvy plynoucích. Nebude-li doklad o koupi - faktura přiložen přímo k dodanému zboží obdrží tento doklad kupující v el.podobě do 15 dní od uhrazení objednaného zboží. V případě absence dokladu o kopi - faktury v dodávce zboží upozorní na tuto skutečnost kupující prodávajícího do 3 dní od uhrazení zboží. Neučiní-li kupující tak, má se za to , že doklad o koupi - faktura byla součástí dodávky zboží již při převzetí a uhrazení věci.

Jedná-li se o platbu předem, tak úhrada v plné výši kupní ceny včetně dopravného dané objednávky bude provedena kupujícím do 5 pracovních dní na smluvený účet. V případě neuhrazení plné kupní ceny dle objednávky v daném termínu nebude zboží kupujícímu dodáno a objednávka bude stornována pro porušení podmínek kupní smlouvy ze strany kupujícího.

Uhrazení zboží je dobírkou:

Výška objednávky 0 - 9999.99,-Kč - k ceně produktu bude připočítáno 149,- Kč. Náklad na dodání zboží včetně DPH.

Výška objednávky 10 000,-Kč a více - k ceně produktu bude připočítáno 0,- Kč. Náklad na dodání zboží včetně DPH.

Uhrazení zboží je bankovním převodem:

Výška objednávky 0 - 9999.99,-Kč - k ceně produktu bude připočítáno 149,- Kč. Náklad na dodání zboží včetně DPH.

Výška objednávky 10 000,-Kč a více - k ceně produktu bude připočítáno 0,- Kč. Náklad na dodání zboží včetně DPH.

 

Při doplňkových službách, jako je například nalepení ochranného skla, lze uhradit danou částkou pouze předem - bankovním převodem.

 

6. Převzetí zboží

Zásilky jsou odesílány kurýrem společnosti DHL/PPL s doručením do 48 hodin od expedice, nikoliv od vytvoření objednávky. Nezapočitávají se do této lhuty dny volna, nepracovní dny a státem uznané svátky. Zásilky jsou expedovány z externího skladu, kterí se nachádza na Slovensku. Při expedici (předání zásilky kurýrovi k doručení) Vás emailem kontaktujeme. V den doručení Vás bude telefonicky kontaktovat kurýr k potvrzení místa a času předání zásilky.

Při převzetí zásilky se zakoupeným zbožím dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky a v případě jejího poškození či poškození obsahu zásilky kontaktovat prodejcu a vytvořit foto a zápis o poškození zásilky, nebo jejího obsahu. Tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu.

Po převzetí zboží doporučujeme kupujícímu zkontrolovat, zda mu bylo dodáno zboží v souladu s objednávkou (druh zboží, správné fakturační údaje, IMEI (výrobní číslo) zařízení, barevné provedení a jiné podstatné náležitosti), zda mu bylo zboží dodáno v množství v souladu s objednávkou, zda je zboží nebo jeho obal nepoškozený. V případě, že byl kupujícímu dodáno zboží, které si neobjednal, kontaktujte naši infolinku, nebo e- mailovou podporu, aby sme situaci mohli urgentne vyřešit.

Kupující, který je spotřebitelem, má co nejdříve provést prohlídku zboží po dodání, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace, např. poškozeného zboží . Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd..), spraví o tomto stavu kupující prodávajícího ihned po odhalení. Doporučujeme písemnou formou např. emailem.

Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Pro kladné vyřízení takové reklamace je nutné doložit záznam o poškození výrobku při dopravě, potvrzené dopravcem.

Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného, anebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

Odpovědnost nahodilé zkázy (vzniku škody na zboží) přechází na kupujícího v momentě převzetí věci, nebo v momentě zapůjčení věci prodávajícím po celou dobu zapůjčení až do vrácení věci zpět prodávajícímu (např. po dobu odzkoušení věci kupujícím před jejím uhrazením, převzetím, nebo jen při odzkoušení bez následného uzavření kupní smlouvy atd.)

Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně užívání věci kontaktuje kupující prodávajícího před započetím užívání věci.

7. Původ zboží

Prodejce není povinen držet oficiální distribuci (českou produkci), zboží tak může pocházet ze zemí EU či mimo EU. Česká produkce zboží je vždy prodejcem označena u názvu zboží (CZ Distribuce), pokud toto označení u produktu není, jedná se o původ z EU či mimo EU. Rozdílem mezi takovýmto zbožím je reklamace. Zboží z dovozu, též označován jako "šedý dovoz" musí být reklamováno pouze u prodejce. Autorizovaný servis vě většině případu takovou reklamaci odmítne.

 

8. Reklamace a odstoupení od smlouvy

V případě uplatnění reklamace, či odstoupení od kupní smlouvy je nutné zaslat na níže uvedenou adresu:

- buď kopii dokladu o koupi, nebo záruční list (nebo jiným věrohodným způsobem prokažte, že reklamovaný výrobek byl zakoupen u nás)

- reklamované zboží /zboží z kupní smlouvy, od které chcete odstoupit 

- buď doprovodný dopis, nebo také doporučujeme použít náš reklamační formulář (v připade reklamace), nebo formulář k odstoupení od smlouvy (v případe odstoupení od smlouvy). Formulář k odstoupení od smlouvy by měl obsahovat podpis, správné číslo účtu a číslo objednávky.


Reklamace ani odstoupení od smlouvy na uvedené adrese nelze uplatnit osobně. Zásilku doporučujeme poslat poštou s minimální úložní dobou 7 dní na adresu skladu:

Maurice Ward & Co, s.r.o. /iMobily.eu-cz s.r.o./
CTPark Prague Airport
Rampa č. 320
Nad kovárnou 185
Kněževes
252 68 
Czech Republic

Balík nebude akceptován bez doprovodného dopisu/ príp. bez daného formuláře

Reklamační formulář Formulář k odstoupení od smlouvy


 

U zařízení značky Apple je před odosláním na reklamaci NUTNÉ vypnout službu "Najít iPhone / Find my iPhone" a to jeho odebráním z účtu Apple ID. V případe, že nevíte jak zařízení odebrat, zhlédněte prosím náše krátke návody, případne se řiďte návodem pro odstránení služby na stránce výrobcu. Jednoletou mezinárodní záruku společnosti Apple si může zákazník uplatnit i sám v jakémkoliv autorizovaném servisu Apple.

Postup 1: (Pokud máte ještě zařízení u sebe a je to možné, použite tenhle postup)

Postup 2: (Pokud jste již zařízení zaslali do servisu a ten Vás vyzval k odstranění zařízení z účtu Apple ID, nebo "postup 1" není možné provést vzhledem na charakter vady, použite tenhle postup)

Postup 3: (Alternativa k "Postup 2")


Reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené kupujícím od prodávajícího ve formě elektronického obchodu na internetové stránce elektronického obchodu prodávajícího. Vyřizování reklamací se řídí zákoníkem a záručními podmínkami konkrétního zboží.

Kupujícímu doporučujeme prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je vhodné zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození a poslat nám ho do mailu: [email protected]. Reklamace mechanického poškození výrobku, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je nutné uplatnit okamžitě po jeho odhalení. Pozdější reklamace mechanického poškození výrobku již není možné uznat.

 


Reklamační řád

Záruční doba

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží. Záruční doba u použitého zboží označeného jako bazar / vráceno do 14 dnů / je 12 měsíců od převzetí zboží, pokud není uvedena prodloužená záruka u takového konkrétního zboží. Záruční doba začíná plynout dnem převzetí zboží kupujícím. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci (nebo jejích částí) způsobené užíváním. Kratší životnost výrobku nelze tedy považovat za vadu a nedá se ani reklamovat. Záruka se ruší ihned pokud u zboží byla odstraněna záruční plomba. Případně je poškozena neautorizovaným zásahem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v reklamaci a byla-li táto reklamace shledána jako oprávněná. Tato doba je definována od převzetí výrobku prodávajícím k reklamaci do doby vyřízení reklamace. 

Záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka. Životnost baterií je 6 měsíců od zakoupení v případě dodržení zásad používání pro baterie. Platí: Baterii telefonu je nutné udržovat stále alespoň v mírně nabitém stavu. Baterie nepoužívaná se cca do 1 měsíce sama vybije. U baterie ponechané ve vybitém stavu déle jak jeden týden může dojít k nevratnému poškození a tato již nemusí být dále funkční. Používaní, nebo ponechání v přístroji vadných, poškozených, či zcela nefunkčních baterií může zapříčinit znehodnocení Vašeho přístroje. Na vady vzniklé nesprávným použitím se záruka nevztahuje. Životnost datových nosičů např. paměťových karet je 3 měsíce od zakoupení.

Reklamaci a veškerá práva kupujícího plynoucí z kupní smlouvy je nutné uplatnit vždy u prodávajícího (dodavatele). Jakýkoliv jiný postup je porušením záručních podmínek a může být důvodem k zamítnutí-neuznání reklamace, nebo ostatních práv kupujícího plynoucích z kupní smlouvy.

Na produkt dodaný kupujícímu zdarma (dárek) se záruka nestanovuje žádná (dárek k výrobku jako je např. příslušenství, služby poskytované zdarma, softwarový produkt poskytovaný zdarma např. navigace, hry, aplikace atd…). Povahu produktů dodávaných zdarma určuje prodávající (např. barva, velikost, typ, druh materiálu atd.) Prodávající si také vyhrazuje právo v případě skladové nedostupnosti nabízeného dárku (produktu dodávaného zdarma) nahradit takový produkt produktem jiným s podobnými užitnými vlastnostmi (např. folie na LCD může být větší - jiného rozměru než velikost LCD telefonu k němuž byla folie dodána a je třeba si tuto folii na odpovídající velikost upravit např. zastřižením). Kupující (obdarovaný) má právo dárek odmítnout případně jej nepoužitý vrátit na vlastní náklady prodávajícímu (dárci).

Způsob uplatnění reklamace

Osobní uplatnění reklamace a předání reklamovaného výrobku není možné. Jako e-shop nemáme provozovnu, kde by bylo možné výrobek osobně k reklamaci předat. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena a jakýkoliv jiný postup je považován za porušení záručních podmínek a může vést k zamítnutí případné reklamace uplatněné po té u prodávajícího.

Kupující bez zbytečného odkladu odešle-doručí vadný výrobek prodávajícímu. Rovněž sdělí prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady jaké právo při uplatnění reklamace si zvolil (jaké jsou požadavky kupujícího). Již uplatněná práva nemůže kupující následně měnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu bude mu toto vytknuto (§1921 NOZ) a nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

Reklamovaný výrobek by neměl být uzamčen bezpečnostním kódem, nebo chráněn jakýmkoliv bezpečnostním prvkem ze strany uživatele. Takováto reklamace může být vyřízena jako neoprávněná z důvodu nemožnosti přezkoumání vady výrobku a případné odstranění vady. 

Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, dále pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu, ideálně v prodejním balení, nemusí být včetně příruček, kabelů, softwaru, a veškerého ostatního příslušenství tak, jak jej kupující převzal při zakoupení od prodávajícího, pokud toto není předmětem reklamace. Kupující prokáže pro řádné uplatnění reklamace původ zboží nejlépe doložením záručního listu nebo kopií dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci za využití dopravce se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek, jako doklad o zaslání zboží k reklamaci a také zvolit odpovídající službu dopravce tak, aby se předešlo případnému poškození obsahu zásilky.

Nezasílejte výrobky s obaly, ochranými foliemi, skly atd. které nejsou zakoupeny u naší společnosti a nejsou předmětem reklamace. Z důvodu přeskoumání vady na výrobku budou z výrobku odstraněny všechny části, které nejsou originálními částmi výrobku. Výrobek proto zasílejte k reklamaci ve vlastním zájmu v původním stavu. Tedy tak jak Vám byl dodán (bez folií, polepů, doplňků, a dalších částí jež nejsou originální součástí výrobku). Data na zařízeních mohou být smazány (zařízení vyresetované do továrních nastavení) a proto doporučujeme zákazníkům, aby si svá data zálohovali ještě před odesláním reklamace.

Ze zákona má spotřebitel nárok na proplacení účelně vynaložených nákladů spojených s reklamací, čímž se samozřejmě myslí jen reklamace oprávněná. Tyto náklady jsou chápány jako ty nejmenší nutné. Pokud reklamace není oprávněná, spotřebitel nárok na náhradu nákladů nemá. Žádost o proplacení nákladů po oprávněné reklamací lze odeslat elektronicky na mailovou adresu: [email protected]

Reklamace by měla obsahovat:

 • identifikační údaje kupujícího (jméno, příjmení, adresu), včetně uvedení telefonního spojení a emailu,

 • název reklamovaného výrobku a přesný, jasný, výstižný a dostatečně konkrétní popis závady. (Při sporadických závadách je vhodné tyto závady zdokumentovat například videozáznamem. Tímto důkazním materiálem často předejdete zamítnuté reklamaci, protože sporadické závady se nemusí vždy projevit na diagnostických testech).

 • kompletní výrobek, který je reklamován (případně i příslušenství, s nímž byl zakoupen- je-li toto předmětem reklamace, nebo má spojitost s uvedenou vadou).

 • záruční list, případně kopii dokladu o zakoupení výrobku, popřípadě jiným věrohodným způsobem prokažte, že reklamovaný výrobek byl zakoupen u prodávajícího

 • při reklamaci za využití dopravce korespondenční adresu, na niž si kupující přeje zaslat vyřízenou reklamaci. Není nutná, pokud je tato adresa shodná s bydlištěm či sídlem kupujícího.

Spotřebitel při uplatnění záruky má:

 • jdeli o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadné součásti, případně slevu z kupní ceny. Není-li takový postup možný, má právo odstoupit od kupní smlouvy.

 • jdeli o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy.

 • jdeli o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží právo odstoupit od kupní smlouvy. Větším výskytem vady je myšleno 3. oprávněná a uznaná reklamace stejného druhu, nebo 4. oprávněná a uznaná reklamace různého druhu.

 • jdeli o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy.

Má-li výrobek vadu pro kterou hodlá kupující odstoupit od smlouvy a neoznámí-li kupující vadu prodávajícímu včas – bez zbytečného odkladu pozbývá kupující právo od smlouvy odstoupit.

Vadný výrobek může být po dohodě vyměněn za jiný. 

Není-li stanoveno jinak: Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U věcí použitých se odpovědnost prodávajícího vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím - spotřebitelem a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 2168 občanského zákoníku). Projeví-li se vada na výrobku při prodeji použitého zboží do 6 měsíců od prodeje-převzetí výrobku a neprokáže-li se že tato vada vznikla až po převzetí platí že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí výrobku. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

Rozpor s kupní smlouvou

Viz obč. zák. § 2161. Vada na výrobku, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující - spotřebitel právo u nové věci dle § 2169 obč .zák. na dodání nové věci bez vad, není-li to vzhledem k dané vadě nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti věci, má kupující právo pouze na bezplatnou výměnu této součásti. Je-li vada výrobku neodstranitelná, může od kupní smlouvy odstoupit. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě prodávajícím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Po převzetí zboží doporučujeme kupujícímu zkontrolovat, zda mu bylo dodáno zboží v souladu s objednávkou (druh zboží, správné fakturační údaje, IMEI (výrobní číslo) zařízení, barevné provedení a jiné podstatné náležitosti), zda mu bylo zboží dodáno v množství v souladu s objednávkou, zda je zboží nebo jeho obal nepoškozený. V případě, že byl kupujícímu dodáno zboží, které si neobjednal, kontaktujte naši infolinku, příp. e-mailovou podporu, aby sme mohli situaci urýchlene vyřešit.

Lhůta pro vyřízení reklamace

Uplatnil-li kupující spotřebitel právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě pro vyřízení reklamace. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.

Stav probíhajíci reklamace může kupující kdykoliv zjistiť zasláním dotazu na mail - [email protected]

Lhůta pro vyřízení reklamace začíná bežet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Podmínkou je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek a vadu případně odstranit.

Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila – byla zjištěna. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Záruka se na základě uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) prodlužuje v případě, že tato byla oprávněná o dobu od uplatnění reklamace do doby, do které byl kupující povinen si vyřízenou reklamaci převzít (rozumí se den předání výrobku dopravci za účelem zpětného doručení reklamovaného výrobku kupujícímu po vyřízení reklamace) pouze u spotřebitele.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Rozsah záruky

Námi prodávané výrobky jsou opatřeny pečetěmi (speciální samolepka), které mají zabránit neodbornému vstupu do nitra výrobku (přístroje). V případě porušení této pečetě se spotřebitel vystavuje riziku, že jím uplatněná reklamace bude zamítnuta z důvodu neodborného zásahu do výrobku. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Výrobek je vždy po přijetí do reklamace nutno uvést do továrního nastavení z důvodu řádného přezkoumání vady. Ve výrobku nemohou být při přezkumu vady jakákoliv jiná data, která by mohla ovlivnit správnou funkčnost výrobku než ta která dodal s výrobkem výrobce. Zachování uživatelských dat a uživatelem provedených nastavení ve výrobku zaslaném k reklamaci není možné. Společnost imobily.eu-cz s.r.o. neprovozuje servis mobilních telefonů.

Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu.

Záruční oprava bude zamítnutá, v případe že:

 • je výrobek používán v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží,
 • byl výrobek používán v rozporu s účelem, k němuž je určen,
 • byla zjištěna nedovolená manipulace či falšování záručního listu, nebo dokladů o koupi.
 • je výrobek mechanicky poškozen, nese známky hrubého zacházení, je-li poškozen ohněm ( či vystaven nepřiměřeným teplotám), je-li zjištěn průnik kapaliny do výrobku (např. oxidace výrobku, zčervenání oxidačních známek umístěných ve výrobku pro kontrolu průniku kapaliny), při nedodržení správného způsobu používání a údržby výrobku, při užívaní výrobku v nevhodném přostředí  (vlhké, prašné, chemicky agresivní prostředí a pod.)
 • dojde k neoprávněnému zásahu do výrobku (demontáž, montáž, pokus o opravu atd…), k neoprávněnému odstranění bezpečnostních prvků proti neodborné manipulaci (demontáž, pokus o opravu atd...) a zejména odstranění oxidačních a bezpečnostních čidel a známek ve výrobku umístěných.
 • je výrobek používán s neoriginálním, nebo poškozeným příslušenstvím. Zejména používáním neoriginálních nabíječek a baterií.

Záruka se nevztahuje na:

 • na opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým používáním,
 • jakýkoliv neodborný zásah do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd...
 • poškození způsobené ohněm, vodou, elektřinou nebo jinou živelnou událostí,
 • vady způsobené užíváním v rozporu s účelem, k němuž je výrobek určen, nesprávným používáním výrobku, nedodržením návodu k obsluze a nedostatečnou údržbou,
 • vady vzniklé mechanickým poškozením výrobku,
 • vady vzniklé neodborným zásahem do výrobku nebo neodbornou opravou výrobku,
 • u výrobků prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.
 • je zakázáno používat SIM karty jiných formátů (velikostí) než pro jaké je výrobek určen. Při použití adaptéru velikosti SIM se vystavuje kupující riziku, že bude slot na SIM – čtečka SIM poškozena. Takto mechanickým poškozením vzniklou vadu není možné odstranit zdarma v rámci záruky.

Upozornění: Chybné uživatelské nastavení výrobku není vadou výrobku a proto nemůže být takováto reklamace uznána jako oprávněná. Záruka se mimo jiné nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené chybným nastavením výrobku uživatelem, neodborným zásahem do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů, atd.

 

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující spotřebitel může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží. Klíčový je okamžik převzetí zboží, nikoli samotné uzavření smlouvy. Den, co jste zboží převzali, je prvním dnem 14denní lhůty. Pokud její konec připadá na sobotu, neděli či svátek, lhůta končí nejbližší následující pracovní den. Důležité je, že odstoupení od smlouvy stačí (prokazatelně) odeslat prodávajícímu i poslední den 14 denní lhůty. Odstoupení od smlouvy je možné podat i elektronicky na e-mailovej adrese: [email protected]. E-mail s vaším odstoupením od smlouvy by měl obsahovat náš formulář k odstoupení od smlouvy, kde je uvedeno správné číslo účtu a číslo objednávky.
I navzdory takovému podání odstoupení, doporučujeme vyplněný a podepsaný formulář vložit i do balení.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Jestliže spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který podnikatel nabízí, vrátí podnikatel spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nemělo by jevit známky opotřebení či poškození. Náklady na vrácení zboží nese kupující.

Je-li vrácené zboží jakkoli poškozeno, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

9. Informace pro kupující, kteří nejsou spotřebitelé

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák., a je osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti- (nákup zboží na IČ, DIČ, název společnosti kupujícího atd.). Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle těchto obchodních podmínek (tedy dohodou). Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců.

Při objednávce kupujícím, kteří není spotřebitelem je možná pouze platba předem- bankovním převodem z firemního účtu, nikoliv účtu soukromého. Při osobním zadáváním platby v bance, musí tento převod provést jednatel firmy.

Při objednávce kupujúcím, kteří není spotřebitelem není možná bezplatná doprava zboží. Cena přepravy je účtována v plné výši.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných vadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd..), spraví o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po fyzickém převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem. V případě poškození zásilky či poškození jejího obsahu vytvoří kupující foto a zápis o poškození zásilky, nebo jejího obsahu. Tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu ihned písemnou formou (např.emailem) bez zbytečného odkladu.

Kupujícímu, který není spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v co nejkratším možném termínu. Dle dohody není v tomto případě stanovena konkrétní lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní (v ojedinělých případech až 90 dní). Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace.

Kupující, který není spotřebitelem má při uplatnění záruky:

 • jdeli o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné a řádné odstranění vady.
 • jdeli o vadu neodstranitelnou odstoupit od kupní smlouvy.

Kupující, který není spotřebitelem nemá nárok na proplacení nákladů spojených s uplatněním reklamace či jiných práv plynoucích z kupní smlouvy. Kupujíci, který není spotřebitelem nemůže bezdůvodně odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

10. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Dle § 14 Zákon č. 434/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů je subjektem řešení spotřebitelských sporů Česká obchodní inspekce, se sídlem Štepánská 567/15, Praha 2, 120 00. Webové stránky České obchodní inspekce – www.coi.cz. Formulář pro návrh zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu k dispozici na adrese: https://adr.coi.cz/cs

Právní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem se řídí zejména těmito všeobecnými obchodními podmínkami, tímto reklamačním řádem, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele. Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.“

11. Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou závazné ode dne jejich zveřejnění na webové stránce www.imobily.eu. Odesláním objednávky kupující zároveň potvrzuje, že se seznámil s kupní cenou zboží a dodacími podmínkami, které akceptuje, dále, že se seznámil a souhlasí se Všeobecnými obchodními podmínkami prodávajícího a Reklamačním řádem platnými v době odeslání objednávky, jakož i informacemi poskytnutými prodávajícím po odeslání objednávky. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv změnit / nebo doplnit reklamační řád a všeobecné obchodní podmínky. Změny a / nebo doplňky vstupují v platnost dnem jejich zveřejnění.

Histórie obchodních podmínek: