Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné pro kupní smlouvy uzavřené od 1.6.2018.

Tyto obchodní podmínky jsou smluvní a platí pro nákup v internetovém obchodě www.imobily.eu. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatel internetových stránek www.imobily.eu je společnost imobily.eu-cz s.r.o.  C 297806 vedená u Městského soudu v Praze. IČ:07008341.

Sídlo:
imobily.eu-cz s.r.o.,
Rybná 716/24, Staré Město,
110 00 Praha 1.

Prodávající imobily.eu-cz s.r.o. neprovozuje provozovnu (prodejnu). Jedná se pouze o eshop.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt (osoba) nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák. nikoliv spotřebitel, řídí se smluvní vztahy ustanoveními uvedenými v těchto obchodních podmínkách. Zboží dodáváme pouze na území ČR. Veškerá práva kupujícího vyplývající z kupní smlovy uplatňuje kupující výhradně u prodávajícího.

1. Vymezení pojmů

Kupní smlouva: definuje § 2079 obč. zákoníku. Prodávající se zavazuje předmět koupě odevzdat a po uhrazení celé kupní ceny umožní kupujícímu nabytí vlastnického práva. Kupující se zavazuje, že věc převezme a zaplatí celou kupní cenu při převzetí není-li dohodnuta platba předem. Kupní smlouvu mezi kupujícím a imobily.eu-cz s.r.o. lze uzavřít výhradně distančním způsobem, a to objednávkou na www.imobily.eu případně po telefonu.

Spotřebitelská smlouva: definuje § 1810 obč. zák. Smlouvu uzavírá spotřebitel s podnikatelem ( spotřebitel s prodávajícím ).

Ve smyslu § 1822 obč. zák.: Smlouva je v momentě uzavření předána kupujícímu elektronicky formou automatického emailu v podobě potvrzení objednávky (není-li tato pouze rezervací), dále při plnění smlouvy (převzetí věci a uhrazení je tato smlouva dodána spotřebiteli ve fyzické-elektronické formě v podobě faktury-dokladu o koupi), a tímto jsou také předány v elektronické podobě kupujícímu obchodní podmínky, které jsou nedílnou součástí smlouvy.

Prodávající / dodavatel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel § 419 obč. zák. – je člověk, který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / nikoli spotřebitel – je osoba nesplňující definici spotřebitele dle § 419 obč. zák., a je osobou , která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. (nákup zboží na IČ , DIČ , název společnosti kupujícího atd…). Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle těchto obchodních podmínek (tedy dohodou). Záruka je tímto stanovena dohodou na 12 měsíců. Odstoupení od kupní smlouvy je možné jen po dohodě, lhůta pro vyřízení reklamace není pevně stanovena. Veškeré náklady spojené s uplatněním reklamace jdou k tíži kupujícího.

Uzavření kupní smlouvy – při objednání zboží za pomocí prostředků komunikace na dálku s požadavkem kupujícího na doručení přepravní společností - bezkontaktní způsob převzetí - vzniká momentem objednání a potvrzení přijetí objednávky kupní smlouva uzavřená za pomoci prostředků komunikace na dálku. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Zrušení kupní smlouvy po plnění (uhrazení a převzetí zboží kupujícím) dohodou: Kupní smlouvu lze zrušit po dohodě obou zúčastněných stran. Kupující a prodávající se mohou písemně dohodnout na zrušení kupní smlouvy kdykoliv v průběhu jejího trvání.  Podmínkou zrušení kupní smlouvy je vrácení zakoupeného zboží v nezměněném stavu oproti plnění kupní smlouvy. Veškeré náklady spojené se zrušením kupní smlouvy po dohodě hradí kupující. Veškeré finanční nároky prodávajícího budou řešeny zápočtem z uhrazené kupní ceny.

Prodávající, společnost imobily.eu-cz s.r.o. ,nedisponuje a neprovozuje prodejnu či provozovnu. Jedná se pouze o eshop. Dopravu zboží zakoupeného na www.imobily.eu s dodáním do místa určení, které si kupující zvolil zajišťují společnosti (PPL a DHL).

2. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit. Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí uzavřené smlouvy. Je-li nějaká část těchto obchodních podmínek neplatná nezneplatňuje tato celé obchodní podmínky. Pouze vlastní neplatnou část. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.imobily.eu. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.imobily.eu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím.

3. Objednávka

Objednávka je možná telefonicky na tel. čísle +420 739 724 486 nebo řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.imobily.eu . Uskutečněním objednávky souhlasí kupující s těmito obchodními podmínkami a s uvedenými platebními podmínkami a je povinen se s nimi seznámit v plném rozsahu před uskutečněním objednávky. Kupující není oprávněn měnit povahu nabídky a požadovat jiné, než nabízené zboží za jiných než nabízených podmínek. Bude-li tak ze strany kupujícího učiněno je taková kupní smlouva neplatná. V případě uskutečnění objednávky řádným vyplněním objednávkového formuláře na www.imobily.eu, bude o tomto kroku spotřebitel informován automatickým emailem, ve kterém mu bude sděleno i číslo jeho objednávky. Případné chyby v objednávce způsobené špatným vyplněním ze strany kupujícího lze opravit na žádost kupujícího do 6 hodín od odeslání objednávky. Kupující se zavazuje, že bude na zadaném kontaktním telefonním čísle a emailu v objednávce k zastižení a bude v případě poptřeby s prodávajícím komunikovat ohledně jeho objednávky a dodání objednaného zboží. Zažádat o opravu údajů v objednávce lze emailem, nebo telefonicky. Za správnost údajů uvedených kupujícím v objednávce odpovídá kupující.  V případě, že kupující bude nekontaktní (nelze se kupujícímu dovolat, nereaguje na emaily atd) vyhrazuje si prodávající právo kupujícímu objednané zboží nedodat (toto neplatí v případě platby provedené po dohodě předem). Nelze jednostranně bez souhlasu prodávajícího požadovat rezervaci na objednané zboží delší jak 3 dny. Zboží je po objednání dodáno kupujícímu bez zbytečného odkladu způsobem, který si kupující zvolil při objednání.

V případě, že prodávající nebude schopen dostát svému závazku a zajistit plnění potvrzené objednávky, nebo její části (např. zboží se již nedodává, nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné, není možné dodat zboží za původní cenu např. z důvodu nestandardního výkyvu kurzu koruny vůči světovým měnám, je-li zboží vyprodané – skladové zásoby jsou omezené, atd.), je prodávající takovou objednávku oprávněn zrušit, nebo prodloužit termín dodání objednaného zboží, případně zaslat podobný typ zboží v podobné cenové kategorii o čemž kupujícího včas informuje. V případě zrušení objednávky bez zbytečného odkladu prodávající kupujícímu vrátí veškeré jím předem zaplacené finanční prostředky. Jakmile je zboží expedováno (předáno přepravci k dodání), je o tomto kupující informován emailem. Kupující souhlasí se započetím plnění kupní smlouvy ze strany dodavatele ihned po jejím uzavření.

Kupující spotřebitel - není oprávněn jednostranně odstoupit od kupní smlouvy (neplnit) před jejím plněním (převzetí a uhrazení zboží).V případě požadavku kupujícího na zrušení kupní smlouvy před jejím plněním bude kupní smlouva stornována - zrušena pouze po dohodě s prodávajícím.

V případě důvodných pochybností o možnosti neplnění ze strany kupujícího si vyhrazuje prodávající právo na požadování úhrady za objednané zboží předem a zboží bude dodáno až po uhrazení celé kupní ceny včetně ceny za případnou dopravu. Např. při odmítnutí převzetí , či úhrady předchozí objednávky, nebo nejdenoznačné vyjádření se kupujícího k již uzavřené kupní smlouvě ze kterého bude patrno, že o objednané zboží nejeví zájem apod...

Nebezpečí škody na zboží a jeho nahodilé zkázy či zhoršení zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy prodávající předal zboží dopravci.

Objednané zboží je zravidla expedováno do dvoch pracovních dní není-li zvlášť sjednán jiný (např. expresní) termín dodání. Kupující (není-li sjednán jiný způsob dodání a platby) se zavazuje zboží převzít bez zbytečného odkladu v den doručování zásilky se zakoupeným zbožím a uhradit cenu uvedenou v objednávce v momentě doručení dopravcem, či doručovatelem při převzetí věci.

Při nákupu na firmu (plátců DPH), objednávky vyřizuje Slovenská firma iMobily.eu s.r.o, Slobody 6, Košice, IČ: 51139120, DIČ: 2120602363, DIČ: SK2120602363. Ceny jsou uvedeny již bez DPH a mohou se lišit od cen pro koncové zákazníky , dárky nebudu obsahom objednávky.

4. Cena zboží

Uvedené ceny jsou konečné vč. DPH. Vztahuje-li se na zboží dle zákona 185/2001 Sb. o odpadech tzv. recyklační poplatek - Poplatek za likvidaci historického elektroodpadu – PHE je tento poplatek také obsažen v uvedené ceně.

Výše PHE: mobilní telefony a příslušenství = 1 Kč. Vztahuje-li se na výrobek poplatek na autorské odměny dle vyhlášky č.488/2006 Sb., je taktéž již zahrnut v ceně.

5. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit zboží při převzetí není-li smluveno jinak. Objednané zboží je možné zaplatit pouze v hotovosti (není-li smluveno jinak) a to přesnou částkou (uvedeno v objednávce) při jeho převzetí (např. česká pošta , kurýr , při vyzvednutí na výdejně atd.). Kupující obdrží  doklad o koupi – fakturu s vyznačenými informacemi o prodávajícím a kupujícím (tento doklad nemusí být součástí dodávky zboží a může být dodán až po zaúčtování platby) , který kupní smlouvu s prodávajícím uzavřel, také informace o výrobku včetně jeho výrobního čísla, délce záruky a další informace a položky stanovené zákonem. Doklad o koupi – faktura je nedílnou součástí kupní smlouvy a tento doklad je důležité doložit při identifikaci výrobku a prokazování nabytí výrobku při uplatnění reklamace, a dalších práv z kupní smlouvy plynoucích. Nebude-li doklad o koupi - faktura přiložen přímo k dodanému zboží obdrží tento doklad kupující v el.podobě do 15 dní od uhrazení objednaného zboží. V případě absence dokladu o kopi - faktury v dodávce zboží upozorní na tuto skutečnost kupující prodávajícího do 3 dní od uhrazení zboží. Neučiní-li kupující tak, má se za to , že doklad o koupi - faktura byla součástí dodávky zboží již při převzetí a uhrazení věci. Jedná-li se o vyjímečně smluvenou platbu předem, tak úhrada v plné výši kupní ceny včetně dopravného dané objednávky bude provedena kupujícím do tří pracovních dní na smluvený účet. V případě neuhrazení plné kupní ceny dle objednávky v daném termínu nebude zboží kupujícímu dodáno a objednávka bude stornována pro porušení podmínek kupní smlouvy ze strany kupujícího.

6. Převzetí zboží

Při převzetí zásilky se zakoupeným zbožím dodané prostřednictvím smluvního přepravního partnera doporučujeme provést kontrolu vnějšího stavu zásilky a v případě jejího poškození či poškození obsahu zásilky kontaktovat prodejcu a vytvořit foto a zápis o poškození zásilky, nebo jejího obsahu. Tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu bez zbytečného odkladu. Expedice zboží je zpravidla do 2 pracovních dní od objednání. Nezapočítávají se do této lhůty dny volna, nepracovní dny a státem uznané svátky.

Kupující, který není spotřebitelem, je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout neprodleně po převzetí a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o případných vadách. Podpisem přepravního listu kupující stvrzuje vnější nepoškozenost zásilky při dodání. Vnější nepoškozenost zásilky při převzetí je předpokladem nepoškození věci při přepravě. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd..), spraví o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po fyzickém převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem. V případě poškození zásilky či poškození jejího obsahu vytvoří kupující foto a zápis o poškození zásilky, nebo jejího obsahu. Tuto skutečnost kupující oznámí prodávajícímu ihned písemnou formou (např.emailem) bez zbytečného odkladu.

Kupující, který je spotřebitelem, má co nejdříve provést prohlídku zboží po dodání, jelikož tak může předejít případným komplikacím při uplatnění reklamace např. poškozeného zboží . Své výhrady k dodanému zboží může kupující uvést do přepravního dokladu. Spotřebitel může také odmítnout převzetí poškozené zásilky a uvést tuto skutečnost do přepravního dokladu. Je-li dodané zboží jakkoliv poškozeno (poškrábáno, podřeno, nefunkční atd..), spraví o tomto stavu kupující prodávajícího ihned, nebo nejpozději do 24 hodin po převzetí zboží. Doporučujeme písemnou formou např. emailem.

Zjevné vady poté kupující reklamuje u prodávajícího. Pro kladné vyřízení takové reklamace je vhodné doložit záznam o poškození výrobku při dopravě, potvrzené dopravcem.

Náklady a škodu, které vzniknou v důsledku nesprávného, anebo pozdního uplatnění zjevných vad výrobku nese v plném rozsahu kupující.

Odpovědnost nahodilé zkázy (vzniku škody na zboží) přechází na kupujícího v momentě převzetí věci, nebo v momentě zapůjčení věci prodávajícím po celou dobu zapůjčení až do vrácení věci zpět prodávajícímu (např. po dobu odzkoušení věci kupujícím před jejím uhrazením, převzetím, nebo jen při odzkoušení bez následného uzavření kupní smlouvy atd.)

Kupující je po převzetí zboží, před tím, než začne výrobek používat, povinen se seznámit s návodem k obsluze a účelem, k němuž je výrobek určen. V případě jakýchkoliv nejasností ohledně užívání věci kontaktuje kupující prodávajícího před započetím užívání věci.

7. Rozpor s kupní smlouvou

Viz obč. zák. § 2161. Vada na výrobku, která se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

V případě rozporu s kupní smlouvou má kupující - spotřebitel právo u nové věci dle § 2169 obč .zák. na dodání nové věci bez vad, není-li to vzhledem k dané vadě nepřiměřené. Pokud se vada týká součásti věci, má kupující právo pouze na bezplatnou výměnu této součásti. Je-li vada výrobku neodstranitelná, může od kupní smlouvy odstoupit. Lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě prodávajícím prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

8. Záruční podmínky - podmínky reklamace

Na námi prodávané mobilní telefony poskytujeme pro spotřebitele záruku 24 měsíců od převzetí věci.

Záruční doba začíná běžet od převzetí věci kupujícím. Platí, že věc byla předána v době, kdy byla předána kupujícímu. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě a byla-li tato shledána reklamací oprávněnou. Tato doba je definována od převzetí výrobku prodávajícím k reklamaci do doby vyřízení reklamace. V případě výměny zboží v záruční době nezačíná běžet nová záruka. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Spotřebitel při uplatnění záruky má:

Má-li výrobek vadu pro kterou hodlá kupující odstoupit od smlouvy a neoznámí-li kupující vadu prodávajícímu včas – bez zbytečného odkladu ( do 3 dnů od projevení - zjištění vady ) pozbývá kupující právo od smlouvy odstoupit.

Vadný výrobek může být po dohodě vyměněn za jiný.

Kupující, který není spotřebitelem má při uplatnění záruky:

Není-li stanoveno jinak: Má-li věc prodávaná za nižší cenu nebo věc použitá vadu, za kterou prodávající odpovídá, má kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu. U věcí použitých se odpovědnost prodávajícího vztahuje jen na vady, jež tyto věci měly při převzetí kupujícím. Vyjde-li taková vada najevo až dodatečně, je stanovena prekluzivní lhůta pro vytknutí vady kupujícím - spotřebitelem a pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady (§ 2168 odst. 3 občanského zákoníku). Projeví-li se vada na výrobku při prodeji použitého zboží do 6 měsíců od prodeje-převzetí výrobku a neprokáže-li se že tato vada vznikla až po převzetí platí že se jedná o vadu, která existovala již v době převzetí výrobku. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu (do 3 pracovních dnů od projevení se - zjištění vady) nebude mu právo z vadného plnění přiznáno.

Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitějších případech do 3 dnů, reklamaci spotřebitele vyřídí bez zbytečného odkladu v zákonem stanovené lhůtě. Lhůta pro vyřízení reklamace začíná bežet dnem následujícím po uplatnění reklamace kupujícím. Tuto lhůtu lze po dohodě se spotřebitelem prodloužit na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace v souladu se zákonem na ochranu spotřebitele. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Podmínkou je, že kupující k vyřízení reklamace poskytl prodávajícímu požadovanou potřebnou součinnost, tedy zejména, že umožnil prodávajícímu přezkoumat reklamovaný výrobek a vadu případně odstranit.

Prodávající je povinen spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje. Dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamaci a veškerá práva kupujícího plynoucí z kupní smlouvy je nutné uplatnit vždy u prodávajícího (dodavatele). Jakýkoliv jiný postup je porušením záručních podmínek a může být důvodem k zamítnutí-neuznání reklamace, nebo ostatních práv kupujícího plynoucích z kupní smlouvy.

Servisní-technický zásah do výrobku v běhu záruky jinou, než prodávajícím určenou osobou je hrubým porušením záručních podmínek a může být důvodem k zamítnutí případné reklamace .

Na produkt dodaný kupujícímu zdarma (dárek) se záruka nestanovuje žádná (dárek k výrobku jako je např. příslušenství, služby poskytované zdarma, softwarový produkt poskytovaný zdarma např. navigace, hry, aplikace atd…), tak jako na veškeré příslušenství dodávané k výrobku zdarma (sluchátka, nabíječky , USB- HDMI a jiné kabely, paměťové karty, obaly atd.) Povahu produktů dodávaných zdarma určuje prodávající (např. barva, velikost, typ, druh materiálu atd.) Prodávající si také vyhrazuje právo v případě skladové nedostupnosti nabízeného dárku (produktu dodávaného zdarma) nahradit takový produkt produktem jiným s podobnými užitnými vlastnostmi (např. folie na LCD může být větší - jiného rozměru než velikost LCD telefonu k němuž byla folie dodána a je třeba si tuto folii na odpovídající velikost upravit např. zastřižením). Kupující (obdarovaný) má právo dárek odmítnout případně jej nepoužitý vrátit na vlastní náklady prodávajícímu (dárci).

REKLAMACE

V případě reklamace doporučujeme zaslat kopii faktury a reklamovaný výrobek společně s podepsaným a vyplněným popisem závady na adresu:

iMobily, Post Box  , Zalužice 121, 072 34 Zalužice, Slovenská republika

 

TATO ADRESA SLOUŽÍ PRO PŘÍJEM ZÁSILEK S REKLAMACEMI. NEJEDNÁ SE O PROVOZOVNU. REKLAMACI NA UVEDENÉ ADRESE NELZE UPLATNIT OSOBNĚ – PŘEDAT OSOBNĚ.

 

Firma imobily.eu-cz s.r.o. je oprávněna přijímat k záruční opravě pouze výrobky, které sama prodala.

Vyskytne-li se u zakoupeného výrobku v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu u prodávajícího reklamovat. Práva kupujícího plynoucí z uzavřené kupní smlouvy jsou na třetí osobu nepřenosná!

Vadou výrobku se rozumí změna (vlastnosti) výrobku, jejíž příčinou je použití nevhodného nebo nekvalitního materiálu, nedodržení výrobní technologie nebo nevhodná výrobní technologie, popřípadě nevhodné konstrukční řešení. Za vadu nelze považovat změnu (vlastnosti) výrobku, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jeho opotřebení, nesprávného používání, nedostatečné nebo nevhodné údržby, v důsledku přirozených změn materiálů z nichž je výrobek vyroben, v důsledku jakéhokoliv poškození spotřebitelem či třetí osobou nebo jiného nesprávného zásahu. Nezasílejte výrobky s obaly, ochranými foliemi, skly atd. které nejsou zakoupeny u naší společnosti a nejsou předmětem reklamace. Z důvodu přeskoumání vady na výrobku budou z výrobku odstraněny všechny části, které nejsou originálními částmi výrobku. Výrobek proto zasílejte k reklamaci ve vlastním zájmu v původním stavu. Tedy tak jak Vám byl dodán (bez folií, polepů, doplňků, a dalších částí jež nejsou originální součástí výrobku).

Záruční doba a životnost výrobku jsou dva různé pojmy. Životnost výrobku je dána způsobem a intenzitou používání a nemusí být vždy stejná jako záruční doba. Při intenzivním užívání může být životnost výrobku kratší než poskytovaná záruka. Životnost baterií a příslušenství k telefonům je 6 měsíců od zakoupení v případě dodržení zásad používání pro baterie platí: Baterii telefonu je nutné udržovat stále alespoň v mírně nabitém stavu. Baterie nepoužívaná se cca do 1 měsíce sama vybije. U baterie ponechané ve vybitém stavu déle jak jeden týden může dojít k nevratnému poškození a tato již nemusí být dále funkční. Používaní, nebo ponechání v přístroji vadných, poškozených, či zcela nefunkčních baterií může zapříčinit znehodnocení Vašeho přístroje. Na Vady vzniklé nesprávným použitím se záruka nevztahuje. Životnost datových nosičů např. paměťových karet je 3 měsíce od zakoupení.

Není-li kupujícím spotřebitel, upravují se nadále vztahy dle dohod stanovených těmito obchodními podmínkami. Záruka je tímto stanovena dohodou na 3 měsíce. Zrušení kupní smlouvy je možné jen po dohodě, termín pro vyřízení reklamace není pevně stanoven, proplacení nákladů spojených s uplatněním reklamace není možné.

Způsob uplatnění reklamace

V případě vad výrobků zakoupených u prodávajícího, které se vyskytnou v záruční době, má kupující právo výrobek u prodávajícího reklamovat. Doporučujeme poštou s minimální úložní dobou 7 dní. Osobní uplatnění reklamace a předání reklamovaného výrobku není možné. Jako e-shop nemáme provozovnu, kde by bylo možné výrobek osobně k reklamaci předat. Práva z vady (reklamace) se uplatňují u prodávajícího, u kterého věc byla koupena a jakýkoliv jiný postup je považován za porušení záručních podmínek a může vést k zamítnutí případné reklamace uplatněné po té u prodávajícího.

Kupující bez zbytečného odkladu odešle-doručí vadný výrobek prodávajícímu. Nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace. Rovněž sdělí prodávajícímu při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady (nejpozději tak učiní následující pracovní den od uplatnění reklamace) jaké právo při uplatnění reklamace si zvolil (jaké jsou požadavky kupujícího). Již uplatněná práva nemůže kupující následně měnit bez souhlasu prodávajícího. Neoznámí-li kupující zjevnou vadu prodávajícímu včas bez zbytečného odkladu bude mu toto vytknuto (§1921 NOZ) a nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Reklamovaný výrobek by neměl být uzamčen bezpečnostním kódem, nebo chráněn jakýmkoliv bezpečnostním prvkem ze strany uživatele. Takováto reklamace může být vyřízena jako neoprávněná z důvodu nemožnosti přezkoumání vady výrobku a případné odstranění vady. Kupující si ve vlastním zájmu vede tak, aby byl výrobek pro přepravu zabalen do vhodného a dostatečně jej chránícího obalového materiálu, vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží, dále pojištěn a rovněž aby zásilka byla označena příslušnými symboly. Výrobek musí být kupujícím zabalen ve vhodném obalu, který zabrání jeho poškození při přepravě, v úplném stavu, nemusí být včetně příruček, kabelů, softwaru, a veškerého ostatního příslušenství tak, jak jej kupující převzal při zakoupení od prodávajícího, pokud toto není předmětem reklamace. Kupující prokáže pro řádné uplatnění reklamace původ zboží nejlépe doložením záručního listu nebo kopií dokladu o koupi, popřípadě jiným věrohodným způsobem prokáže, že reklamovaný výrobek zakoupil u prodávajícího. Při reklamaci za využití dopravce se doporučuje pečlivě si uschovat podací lístek, jako doklad o zaslání zboží k reklamaci a také zvolit odpovídající službu dopravce tak, aby se předešlo případnému poškození obsahu zásilky.

Reklamace by měla obsahovat:

Lhůta k uplatnění práva z odpovědnosti za vady

Podmínkou pro uplatnění práva z odpovědnosti za vady prodaného výrobku je, aby byla uplatněna v záruční době. Reklamaci je nezbytné uplatnit bez zbytečného odkladu, jakmile se vada objevila – byla zjištěna a to nejpozději do tří pracovních dnů od projevení se - zjištění vady. Případné prodlení při pokračujícím užívání výrobku s vadou může zapříčinit prohloubení vady, znehodnocení výrobku a může být důvodem k zamítnutí reklamace. Záruka se na základě uplatnění práva z vadného plnění (reklamace) prodlužuje v případě, že tato byla oprávněná o dobu od uplatnění reklamace do doby, do které byl kupující povinen si vyřízenou reklamaci převzít (rozumí se den předání výrobku dopravci za účelem zpětného doručení reklamovaného výrobku kupujícímu po vyřízení reklamace) pouze u spotřebitele.

Záruční dobu nelze zaměňovat s životností výrobku, tj. dobu, po kterou při správném používání a správném ošetřování včetně údržby může výrobek vzhledem ke svým vlastnostem, danému účelu a rozdílnosti v intenzitě jeho užívání vydržet (např. akumulátory - životnost 6 měsíců, datové nosiče a paměťové karty - životnost 3 měsíce).

Lhůta pro vyřízení reklamace

Uplatnil-li kupující spotřebitel právo z odpovědnosti za vadu výrobku řádným způsobem, je prodávající nebo jím pověřená osoba povinna rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Reklamace musí být vyřízena nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě pro vyřízení reklamace (§ 19 odst. .3 Ochr.Spotřebitele).

Stav reklamace kupující zjistí telefonickým, nebo emailovým dotazem na stav reklamace. To platí i o podání informace o vyřízení reklamace. Na tel.č. +420 739 724 486, email: info@imobily.eu

Kupujícímu, který není spotřebitelem, bude reklamace vyřízena v co nejkratším možném termínu. Dle dohody není v tomto případě stanovena konkrétní lhůta pro vyřízení reklamace. Vyřízení reklamace proto může být delší třiceti dní. Maximální lhůta pro vyřízení reklamace je tímto pro kupujícího, který není spotřebitelem stanovena na dobu nezbytně nutnou pro vyřízení reklamace. Kupující, který není spotřebitelem nemá nárok na proplacení nákladů spojených s uplatněním reklamace či jiných práv plynoucích z kupní smlouvy.

Rozsah záruky

Námi prodávané výrobky jsou opatřeny pečetěmi (speciální samolepka), které mají zabránit neodbornému vstupu do nitra výrobku (přístroje). V případě porušení této pečetě se spotřebitel vystavuje riziku, že jím uplatněná reklamace bude zamítnuta z důvodu neodborného zásahu do výrobku. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na kupujícího vnější událost. Výrobek je vždy po přijetí do reklamace nutno uvést do továrního nastavení z důvodu řádného přezkoumání vady. Ve výrobku nemohou být při přezkumu vady jakákoliv jiná data, která by mohla ovlivnit správnou funkčnost výrobku než ta která dodal s výrobkem výrobce. Zachování uživatelských dat a uživatelem provedených nastavení ve výrobku zaslaném k reklamaci není možné. Společnost imobily.eu-cz s.r.o. neprovozuje servis mobilních telefonů.

Záruka je neoprávněná v případě, že:

Záruka se nevztahuje na:

Upozornění: Chybné uživatelské nastavení výrobku není vadou výrobku a proto nemůže být takováto reklamace uznána jako oprávněná. Záruka se mimo jiné nevztahuje na závady, odchylky a vzniklé chyby způsobené chybným nastavením výrobku uživatelem, neodborným zásahem do software výrobku, např. přeinstalací operačního systému, nesprávnou instalací aplikací, používání jiných, než výrobcem schválených, certifikovaných a originálních souborů, aplikací, programů atd... Takto vznilké vady, odchylky a chyby musí kupují