Reklamacie a odsúpenie od zmluvy

Adresa pre odstúpenie od zmluvy a reklamácie :

 

iMobily.eu s.r.o
Hažin 177
07234 Hažin

 

Odstúpenie od zmluvy : Poprosime poslať kompletné balenie  , priložiť original faktúru so žiadosť o odstúpenie od zmluvy.

Reklamacie: Poprosime poslať kompletné balenie s dokladom o kúpe a dopisom , kde bude popísana závada zariadenia a spiatočná adresa . 

 

Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Vybavovanie reklamácií sa riadi o zákonníkom a záručnými podmienkami konkrétneho tovaru.

Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Ak je zistené mechanické poškodenie obalu výrobku, je kupujúci povinný skontrolovať stav tovaru a v prípade poškodenia vyhotoviť záznam o poškodení a poslať nám ho do mailu : info@imobily.eu.  Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po jeho odhalení, t.j. ihneď po prvom použití výrobku. Neskoršie reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať.

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebovanie veci (alebo jej častí) spôsobené užívaním. Kratšiu životnosť výrobku teda nemožno považovať za vadu a nedá sa ani reklamovať. Záruka sa ruší ihneď v prípade, ak z tovaru bola odstránená záručná plomba. Prípadne je poškodená neautorizovaným zásahom.